Leabhar-latha – Homework for Lesson 4

Whilst there will be no notes for last week’s class (due to me being absent) the tutor was kind enough to send me the homework task.

So this week I have to keep a diary in Gaelic for a week with at least two sentences in past tense.

Here goes! Hold on to your hats! With my beginner’s knowledge of Gaelic and my insomnia-ridden, work-driven dull week this promises to be a roller-coaster of a journey.  Most likely a roller-coaster which is closed for maintenance.

Leabhar-latha (diary)

Diardaoin

Bha mi ag obair gu trang aig an taigh. Bha mi a’sgriobhadh am blog mu a’ Iapan. Chan robh mi anns an sgoil-Gàidhlig ‘san amnoch. Bha mi glè sgìth!

I worked hard from home.  I wrote a blog post about Japan.  I didn’t go to my Gaelic class in the evening. I was VERY tired.

Dihaoine

Bha mi ag obair aig an taigh. Bha mi a’ sgrìobhadh am blog a’ Gàidhlig.

I worked from home.  I wrote a Gaelic blog post.

Disathurna

Bha mi a’ snàmh anns a’ mhadainn. Bha mi anns an taigh-bìdh seapanais feasgar. Bha dinneir agus leanntan glè bhlasta. Bha mi toilichte.

I went swimming in the morning. In the evening I went to a Japanese restaurant.  Dinner and beers were delicious. I was happy.

Là na Sàbaid

 Bha mi a’ ceannach. Cheannaich mi bolgain (no bolganan), càl, feòil agus uinneanan. Bha mi ag obraich air làrach-lìn feasgar.

I went shopping. I bought lighbulbs (or (alternative plural) lightbulbs, cabbage, meat and onions. I worked on a website in the evening.

Diluain

Bha mi ag obair aig an taigh (Tha mi obraich air do cheann fhéin).  Chan robh mi cadal. Bha mi glè sgìth!

I worked from home (I am self-employed).  I didn’t sleep. I was very tired.

Dimàirt

Bha mi ag obair aig an taigh o leth uair as dèidh ceithir anns a’ mhadainn. Bha mi seachd sgìth.

I worked from home from half past four in the morning. I was extremely tired.

Diciadain

Cha robh mi ag obair.  Bha mi a’ snàmh anns a’ mhadainn.

I wasn’t working. I went swimming in the morning.

 

There we go, as promised all of the excitement of a completely immobile roller coaster.